Site announcements

Form 1 - Form 5 Students

by Canopy Koloa -

Fanauako,

Malo tau ma'u 'ae aho faka'ofo'ofa ko 'eni. Mou kataki fanauako FOOMU 1 - FOOMU 5, ko ho'o hu pe ki loto ki he Moodle OUA TEKE toe lilu ha me'a ai, kau ai 'ae hingoa, kolo moe ha fua. LEAVE IT AS IT IS.


Malo,

QSC IT Team

Welcome

by Admin User -

A virtual classrooms for all Queen Salote College classes,

For students:

Please contact ICT Network Manager for your login details and for policies for using this site.

For staff:

Please contact your HOD for login details. If you need help uploading materials, or using this site, please contact the ICT Network Manager.